Tienda - 13B7* TOUCH EXO WAVE i007W HC184104C1 FPC021H V2.0