Tienda - 14C1* Touch BANGHO J03-i220 / J0303 Blanco 101145-01a-v1